Màster en Estudis de Gènere i Gestió de Polítiques d'Igualtat

Accés i admissió

Resolució de persones admeses i excloses en el 1r període de preinscripció - curs 2023-2024

Perfil de l'estudiantat

Per tractar-se d'un màster interdisciplinari, no hi ha un perfil definit d'ingrés. L'alumnat ha de procedir d'aquelles titulacions a les quals puguin aplicar-se els continguts que ofereix aquest màster. No obstant això, s'aconsella que l'alumnat que es matriculi a l'Especialitat en Ciències Jurídiques i Violència de Gènere o a l'Especialitat d'Agent d'Igualtat procedeixi de titulacions com a Dret, Ciències Polítiques, Relacions Laborals, Psicologia, Pedagogia, Antropologia, Sociologia, Treball Social, Educació Social, Educació Infantil o Educació Primària. Per a l'Especialitat en ciències Humanes i Socials, les titulacions d'accés més apropiades són les d'humanitats o lletres i les d'educació, antropologia i sociologia. 

ACCÉS I DOCUMENTACIÓ

Abans d'iniciar la preinscripció, comproveu que compliu els requisits d'admissió al programa de màster en el qual teniu interés i consulteu els documents necessaris per fer la preinscripció.

Vies d'accés als màsters oficials d'acord amb el Reial decret 822/2021
Vies Observacions

1) Títol de grau/màster espanyol o equivalent

 

2) Títol de grau/màster de l’EEES sempre que al país expedidor del títol faculti per a l’accés als estudis de màster.

 • El coordinador o coordinadora del màster i la Comissió d’Estudis del màster ha de comprovar que el títol de grau o equivalent dona accés als estudis de màster en el país expedidor del títol. El centre podrà demanar si s’escau el document que ho acrediti a la persona interessada.

3) Titulació homologada
 • La gestió correspon al Ministeri.
4) Títol de grau no homologat de fora de l’EEES  amb nivell de formació equivalent al títol de grau espanyol i sempre que al país expedidor del títol faculti per a l’accés als estudis de postgrau.
 • La persona interessada ha de presentar un document emès per la universitat d’obtenció del títol d’accés o per l’autoritat competent d’aquell país que acrediti que aquest títol permet accedir en el país expedidor del títol, als estudis de nivell de postgrau universitari.

 • La gestió correspon a la Universitat de Lleida. El coordinador o coordinadora del màster i la Comissió d’Estudis del màster han de comprovar aquests requisits abans de fer la proposta d’admissió dels estudiants amb titulació no homologada.

 • L’accés per aquesta via no implica, en cap cas, l’homologació del títol previ de què està en possessió la persona interessada, ni el seu reconeixement a altres efectes que cursar el màster, atès que, si s'escau, per a l’exercici de la professió es podrà requerir l’homologació del títol d’accés al màster.
5) Estudis de grau espanyol sense finalitzar
 • Com a màxim TFG i 9 crèdits ECTS.

 • Amb caràcter excepcional es pot acceptar l’accés al màster, amb una matricula condicionada, a estudiantat amb crèdits pendents d’un grau espanyol (com a màxim TFG i 9 crèdits ECTS). Això serà possible únicament si al finalitzar el segon o posteriors períodes de preinscripció, si s'escau, existeixen places vacants un cop matriculat tot l'estudiantat amb el grau finalitzat.

DOCUMENTS QUE CAL PRESENTAR PER FER LA PREINSCRIPCIÓ

Estudiantat  que han cursat els estudis que donen accés al Màster a la universitat de Lleida

 • Sol·licitud de preinscripció signada per la persona interesada (impressió des de la web).
 • En el supòsit que el document d'identitat (DNI o passaport) estigui caducat, caldrà presentar-lo novament.

La secretaria del centre adjuntarà a la sol·licitud de preinscripció la resta de documentació. 

Estudiantat  que han cursat els estudis que donen accés al Màster en una altra universitat 

 • Sol·licitud de preinscripció signada per la persona interessada (impressió des de la web).
 • Original i còpia o còpia autenticada del DNI, per a l’estudiantat espanyol, o del document acreditatiu de la nacionalitat i de la identitat, per a l’estudiantat dels països de la Unió Europea, o del passaport, per a l’estudiantat d’altres països.
 • Còpia autenticada del títol universitari oficial que dóna accés al màster. En el supòsit d’accés per la via 4 (titulació no homologada amb nivell de formació equivalent al títol de grau), la persona interessada ha de presentar un document emès per la universitat d’obtenció del títol d’accés o per l’autoritat competent d’aquell país que acrediti que aquest títol permet accedir en el país expedidor del títol, als estudis de nivell de postgrau universitari. L’accés per aquesta via no implica, en cap cas, l’homologació del títol previ de què està en possessió la persona interessada, ni el seu reconeixement a altres efectes que cursar el màster, atès que, si s'escau, per a l’exercici de la professió es podrà requerir l’homologació del títol d’accés al màster.
 • El certificat acadèmic oficial en què es detallin les qualificacions obtingudes, i en el cas d’expedients acadèmics expedits a l’estranger hi haurà de constar l’escala numèrica d’aquestes qualificacions i la càrrega horària. Si els estudis s’han cursat a la Universitat de Lleida no caldrà presentar aquest document, ja que la Secretaria del centre adjuntarà a la sol·licitud la còpia autenticada de l’expedient acadèmic corresponent.
 • Documents específics de cada màster, si així s’ha fet constar en la informació del màster.
 • Els estudiants de nou ingrés que es matriculin pel sistema d’automatrícula han de presentar o d’enviar per correu a la Secretaria del centre els documents que s’indiquen a l’article 3.2 de les normes acadèmiques per a estudis de màster abans d’automatricular-se. 

En ambdós supòsits,els estudiants que han cursat els estudis previs a la UdL i els que els han cursat en una altra universitat, i vulguin sol·licitar el reconeixement de crèdtis, ho hauran de fer constar en l'apartat corresponent de la sol·licitud de preinscripció i hauran de presentar, a més de la docuemntació anterior:

 • El pla d’estudis o quadre de matèries expedit o publicat pel centre corresponent.
 • Els documents que acreditin les competències assolides, els continguts formatius realitzats o bé el programa segellat de les assignatures aprovades.  

Requisits dels documents expedits a l’estranger

Els documents expedits a l’estranger han de ser oficials, originals expedits per les autoritats competents, i han d’estar legalitzats per via diplomàtica. Aquest tràmit s’efectua necessàriament en cada un dels organismes següents i per l’ordre que s’indica:

 1. Ministeri d’Educació del país d’origen, per a títols i certificacions d’estudis, i, per a certificats de naixement i nacionalitat, el ministeri corresponent.
 2. Ministeri d'Afers Estrangers del país on s’han expedit els documents.
 3. Representació diplomàtica o consular d'Espanya en el país de procedència dels documents. 
Tots els documents que expedeixen les autoritats diplomàtiques o consulars d’un altre país a Espanya han de ser legalitzats pel Ministeri d'Afers Estrangers espanyol.

Per a la legalització dels documents procedents dels països signataris del Conveni de l'Haia, de 5 d’octubre, els requisits establerts anteriorment es substitueixen per la postil·la fixada en el mateix document per l’autoritat competent de l’estat de què dimani el document.

No s’exigeix la legalització de la documentació dels països que conformen la Unió Europea, sempre que no hi hagi dubtes sobre l’autenticitat i la legitimitat, ni sobre el seu caràcter oficial.

Els documents esmentats han d’anar acompanyats de la traducció oficial a l’espanyol, donat cas que estiguin en un altre idioma. Aquesta traducció podrà ser feta:

- Per qualsevol representació diplomàtica o consular d’Espanya a l’estranger.

- Per la representació diplomàtica o consular a Espanya del país de què és súbdita la persona sol·licitant o, si s’escau, del de procedència del document.

- Per traductors jurats degudament autoritzats o inscrits a Espanya. 

En principi, no cal aportar la traducció oficial dels programes de les assignatures, sempre que això no n’impedeixi una valoració adequada.

Si el document original està inscrit en un alfabet diferent del llatí, es recomana que la corresponent traducció reculli la denominació del títol en el seu idioma original però transcrita a l’alfabet llatí, en lloc d’una traducció d’aquella denominació.

Els documents originals poden presentar-se juntament amb una fotocòpia, i seran retornats a les persones interessades un cop realitzada la diligència d’autenticitat.

Si les fotocòpies les ha comparat i legalitzat la representació diplomàtica o consular d'Espanya en el país de procedència del document o davant de notari, no cal presentar simultàniament l’original. 

 

Criteris de selecció

Un cop presentada la preinscripció, la Comissió d’Estudis del màster formada per la coordinadora i dos professors o professores del mateix, s’ha d’ocupar d’analitzar les sol·licituds per comprovar el compliment dels requisits d’accés i donar el vistiplau a l’admissió.

 En cas que hi hagi més sol·licituds que places, s’hauran de tenir en compte també els criteris següents:

 • Formació acadèmica prèvia (estudis realitzats i expedient acadèmic), prestant especial atenció a l'obtenció de coneixements referents a la perspectiva de gènere i a la seva aplicació, així com coneixements de metodologia aplicables als diferents contextos en què es pugui exercir la professió d'agent d'igualtat d'oportunitats (es valorarà haver cursat assignatures de grau, altres estudis de postgrau, mòduls d'especialització, etc.). De 0 a 3 punts.
 • Experiència professional que comporti l'aplicació de la perspectiva de gènere (que pot ser en diversos contextos) o que es desenvolupi en àmbits laborals susceptibles de poder introduir coneixements de gènere i d'igualtat d'oportunitats. Es prestarà especial atenció als contextos laborals en els quals s'hagin aplicat coneixements de gènere o es vulguin introduir (aplicació dels coneixements en els àmbits de la salut, el desenvolupament local, l'educació, els mitjans de comunicació, etc.). De 0 a 3 punts.
 • Motivació o interès per professionalitzar-se en l'àmbit de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes. De 0 a 1,5 punts.
 • Domini específic de competències relatives a les eines informàtiques (especialment per tractar-se d'una formació en línia). De 0 a 1,5 punts.

La secretaria de la Facultat de Dret i Economia fa pública la llista de persones admeses al màster en les dates que estableix el calendari que s'aprova cada any. 

Més informació

Calendari de preinscripció i matrícula - curs acadèmic 2024/25

PRIMER TERMINI

- Preinscripcióde l’1 de març al 7 de juliol de 2024

Resolució: 23 de juliol de 2024

- Matrícula: 30 i 31 de juliol de 2024

- Matrícula de la doble especialitat per aquells alumnes que ho volen fer en un curs acadèmic (màsters amb 2 o més especialitats):
26 de setembre de 2024, prèvia consulta a l’adreça fdet.master@udl.cat

- Modificacions de la matrícula: 10 i 11 d'octubre de 2024

SEGON TERMINI (en el supòsit que quedin places vacants)

- Preinscripció:

Màsters amb places vacants després de la preinscripció del primer termini: del 9 de juliol al 1 de setembre de 2024

Màsters amb places vacants després de la matrícula del primer termini: de l'1 d'agost al 1 de setembre de 2024

- Resolució: 17 de setembre de 2024

- Matrícula: 24 i 25 de setembre de 2024

- Matrícula de la doble especialitat per aquells alumnes que ho volen fer en un curs acadèmic (màsters amb 2 o més especialitats): 
26 de setembre de 2024, prèvia consulta a l’adreça fdet.master@udl.cat

- Modificacions de la matrícula: 3 i 4 d'octubre de 2024

 

En el supòsit que quedin places vacants es podrà obrir un termini extraordinari de preinscripció.

Podeu consultar els màsters amb la preinscripció oberta AQUÍ.

La preinscripció s’haurà de fer per Internet: http://www.udl.cat/ca/estudis/poficials_preinscripcio/

La matrícula i la modificació de matrícula es podrà fer pel sistema d’automatrícula o de forma presencial en la secretaria del centre demanant cita prèvia. Accés per Internet estarà obert durant les dates indicades: automatricula.udl.cat