Màster en Estudis de Gènere i Gestió de Polítiques d'Igualtat

Objectius i competències

L'objectiu general del màster és establir les bases teòriques i metodològiques per identificar les situacions de desigualtat per raó de sexe i els indicadors de violència de gènere, així com per intervenir obrint nous camins del coneixement a través de la investigació en les relacions de gènere, i dissenyant, implementant i avaluant actuacions encaminades a la consecució de la igualtat d'oportunitats i de tracte entre homes i dones i al tractament i eradicació de la violència familiar, social i estructural contra les dones.

Competències bàsiques:

 • Tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • Saber aplicar els coneixements adquirits i tenir capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 • Saber comunicar les seves conclusions –i els coneixements i raons últimes que les sustenten– a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
 • Tenir les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma

Competències generals:

 • Saber treballar en grup, especialment en entorns interdisciplinaris. (Competència interpersonal)
 • Saber aplicar els coneixements adquirits i tenir capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Saber treballar en grup, especialment en entorns interdisciplinaris. (Competència interpersonal)
 • Saber dissenyar, planificar, gestionar i avaluar projectes mitjançant objectius i estratègies. (Competència instrumental)
 • Saber utilitzar les eines de recollida de dades per a l'anàlisi qualitativa i quantitativa. (Competència instrumental)
 • Saber analitzar de manera crítica l'entorn cultural, social i polític a partir d'un corpus o del saber disciplinari. (Competència cognitiva)
 • Ser capaç de reconèixer les situacions de discriminació cap a les dones a partir d'un corpus o dels estudis de gènere i articular una resposta adequada i efectiva. (Competència cognitiva)
 • Reconèixer i ser capaç d'utilitzar els mètodes d'investigació en ciències jurídiques, humanes i socials. (Competència instrumental)
 • Respecte envers els drets fonamentals d'igualtat entre dones i homes, la promoció dels Drets Humans i els valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics. (Competència bàsica transversal de la Universitat de Lleida)

Competències específiques:

 • Adquirir els conceptes bàsics i les principals qüestions relatives als estudis de gènere i feministes.
 • Ser capaç d'identificar les fonts de les desigualtats de gènere que han operat i operen en els diferents àmbits.
 • Saber analitzar les situacions de desigualtat de gènere (mancada d'igualtat de tracte i d'oportunitats) en diversos àmbits i ser capaç de dissenyar solucions.
 • Distingir les principals reivindicacions de les dones en la seva lluita amb les discriminacions de gènere i per a l'exercici dels seus drets.
 • Identificar les diferències de gènere en la comunicació i saber utilitzar un llenguatge inclusiu i respectuós amb les dones.
 • Dominar la legislació vigent sobre gènere i ser capaç d'avaluar les seves implicacions socials.
 • Ser capaç d'entendre els mecanismes de la violència de gènere.
 • Ser capaç de reconèixer i articular respostes a situacions de discriminació i vulnerabilitat de les dones.
 • Ser capaç d'identificar els estereotips de gènere en les diferents manifestacions culturals i d'organització i relació social.
 • Entendre el paper socialitzador dels mitjans i la implicació que el contingut mediàtic té en la construcció de la nostra identitat sexual i de gènere.
 • Distingir la morbiditat diferencial i la influència dels biaixos de gènere en el diagnòstic i tractament de les malalties en les dones.
 • Familiaritzar-se amb les tècniques i serveis d'intervenció amb víctimes de violència de gènere i els models de prevenció.
 • Ser capaç d'interrelacionar el medi físic i ambiental amb les qüestions de gènere, adquirint una mirada crítica i analítica de les intervencions i projectes sobre l'espai urbà.
 • Ser capaç de dissenyar accions positives.