Màster en Estudis de Gènere i Gestió de Polítiques d'Igualtat

Treball de Fi de Màster

Els estudis de màster conclouen amb la presentació i defensa d'un Treball de Fi de Màster (TFM). És un projecte, memòria o estudi original que apliqui els coneixements, competències i habilitats assolides al màster. És tracta d’un treball individual tutelat. Cada TFM té assignat un tutor o tutora, la funció del qual serà guiar i assessorar en la realització del mateix dins d’uns estàndards de qualitat. El TFM es defensa publica i presencialment davant d'un tribunal avaluador. Per poder-lo defensar cal tindre aprovades TOTES les altres assignatures del màster.

El TFM consta de 12 crèdits obligatoris:

      -   Metodologia de la investigació i de la difusió científica (3 crèdits)
      -   Elaboració del Treball de Fi de Màster  (9 crèdits)  

TEMPORALITZACIÓ TFM CURS ACADÈMIC 2023-2024

Procés

Data límit

Lliurament de la proposta del treball

 11 de desembre de 2023

Publicació a la web del Màster de l’assignació de tutors i/o tutores

Fins el 15 de gener de 2024

Dipòsit del Treball Fi de Màster

5 de setembre de 2024

Publicació del tribunal d’avaluació, amb data, lloc i hora de les defenses

9 de setembre de 2024

Defensa del Treball Fi de Màster

19 al 27 de setembre de 2024

S'han d'enviar 3 còpies enquadernades (format lliure) a la següent adreça de correu postal:

Universitat de Lleida
Centre Dolors Piera
Jaume II, 71
25001 Lleida

I 1 còpia amb pdf per correu electrònic a: fdet.coordmeggpi@udl.cat, 

Normativa

Normativa Acadèmica del Estudis Oficials de Màster curs 2023-2024
Normativa de l'Avaluació i la Qualificació de la Docència en els Graus i Màsters a la Universitat de Lleida

Les pràctiques acadèmiques externes (PAE) són una activitat docent regulada i oficial que té com a funció fonamental contribuir a la formació integral de l’estudiant. Es realitzen en empreses, institucions, entitats i fins i tot en serveis universitaris.

L’objectiu és permetre a l’estudiant:

  •   aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seua formació acadèmica,
  •   afavorir l’adquisició de competències que el preparin per a l’exercici d’activitats professionals, i facilitar la  seua incorporació al món laboral.

Per a l'entitat acollidora participar en el procés de les Pràctiques Acadèmiques Externes és una oportunitat per:

  •   establir relacions directes amb el món universitari,
  •   recollir propostes i aportacions innovadores de l’estudiantat, i
  •   col·laborar en la formació teòrica i pràctica de l’estudiantat, que en ocasions fins i tot pot conduir a una futura relació laboral.

En aquest Màster l’assignatura de Pràctiques (6 ECTS) correspon a una assignatura optativa, ubicada al segon semestre. El 6 ECTS corresponen a 125 hores efectives d’activitat amb l’entitat/empresa (5 ECTS) i 25 hores de treball autònom de l’alumnat adreçat a l’elaboració de la Memòria Final de Pràctiques (1ECTS).

Les pràctiques es desenvoluparan en jutjats, serveis d’intervenció especialitzada, Centre d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones Dolors Piera de la UdL, etc. sempre depenen de l’itinerari escollit per l’alumne o l’alumna. El lloc per a la realització de les pràctiques haurà de ser proposat pel mateix alumne o alumna. 

Atesa la virtualitat del Màster, l’alumnat no resident a Lleida haurà de buscar el lloc on fer les pràctiques previ conveni amb la UdL.

Les Pràctiques d'Empresa són tutoritzades per un/a supervisor/a de l'empresa d'acollida i d'un/a professor/a tutor/a del màster. L’avaluació es farà amb base a un informe del tutor/a i una memòria redactada per l’estudiant o la estudianta.

Normativa